ความรู้เกี่ยวกับแบตเตอรี่
สินค้าของเรา

น้ำยาอิเลิคทรอไลด์และความถ่วงจำเพาะ (Electrolyte and Specific Gravity)
 

ถ้าเรานำน้ำมา 1 ส่วน และนำน้ำยาอิเลคทรอไลด์ 1 ส่วน มาชั่ง น.น. ดูจะเห็นว่าน้ำยาอิเลคทรอไลด์หนักกว่าน้ำ ปกติน้ำจะมี ถ.พ. เท่ากับ 1 ส่วน น้ำยาอิเลคทรอไลด์ ซึ่งมีกรดกำมะถัน (H2So4) กับน้ำ (H2O) เมื่ออัดไฟเต็มในแบตเตอรี่ จะมี ถ.พ. 1.250-1.260 ตามรูป
 

รูปน้ำยาอิเลคทรอไลด์หนักกว่าน้ำ
 

จากปฏิกิริยาเดิมที่เกิดขึ้นตอนจ่ายไฟ  จะเห็นว่าได้น้ำเกิดขึ้นซึ่งเป็นผลให้ความเข้มข้นของกรดกำมะถันในน้ำยาอิเลคทรอไลด์ลดลง ด้วยเหตุนี้การเข้มข้นของกรดกำมะถันจึงสามารถใช้เป็นตัวชี้สภาพของแบตเตอรี่ว่าจ่ายไฟไปแล้วมากน้อยเพียงใด การวัดความเข้มข้นของกรดกำมะถันวัดจากความถ่วงจำเพาะ เพราะความถ่วงจำเพาะของกรดกำมะถันในน้ำยาอิเลคทรอไลด์มากกว่าน้ำ เครื่องมือที่ใช้วัด ถ.พ. ของกรดกำมะถันคือ ไฮโดรมิเตอร์
 

ไฮโดรมิเตอร์ เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความถ่วงจำเพาะของกรดกำมะถัน ในน้ำยาอิเลคทรอไลด์ ซึ่งประกอบด้วยหลอดแก้วใหญ่อันหนึ่ง ที่ปลายข้างหนึ่งมีหลอดยาวเล็กๆ ประกอบอยู่สำหรับแหย่ลงไปดูดน้ำยาอิเลคทรอไลด์จากแบตเตอรี่ อีกปลายหนึ่งมีลูกยางสวมอยู่ภายในหลอดแก้วใหญ่ มีหลอดแก้วเล็กๆลูกลอยอีกอันหนึ่ง ซึ่งบรรจุถ่วง น.น. ไว้ที่ก้นปลายก้านของหลอดนี้ผนึกแน่น และที่ก้านตอนบนซึ่งเล็กกว่าจะมีขีดพร้อมตัวเลข แสดงความถ่วงจำเพาะของน้ำกรดที่จะวัด ในการวัดโดยการดูดน้ำยาอิเลคทรอไลด์เข้าไปในหลอดแก้วใหญ่หลอดแก้วเล็กเป็นลูกลอยจะลอยขึ้น โดยมีส่วนที่จมลงไปในน้ำยาอิเลคทรอไลด์มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของกรดกำมะถัน ที่มีอยู่ในน้ำยาอิเลคทรอไลด์ การอ่านค่าเราอ่านค่าบนสเกนบนตัวลูกลอย จะได้ค่า ถ.พ. ที่ต้องการทราบของแบตเตอรี่อย่างใกล้เคียง
 

ข้อสำคัญ
 

-อย่าดูดน้ำยาอิเลคทรอไลด์เข้ามากจนกระทั่งปลายบนของลูกลอยค้ำกับหลอดแก้วใหญ่
 

-อย่าดูน้ำยาอิเลคทรอไลด์น้อยเกินไปจนกระทั่งลูกลอยคงนั่งอยู่ที่ก้น
 

-อย่าวัด ถ.พ. หลังจากเติมน้ำกลั่นใหม่ๆ เพราะน้ำกับน้ำกรดยังไม่เข้ากันดีจะทำให้ค่าผิดพลาด
 

รูปแสดงวิธีการวัด ถ.พ. ของน้ำยาอิเลคทรอไลด์ในแบตเตอรี่
 

ตารางแสดงผลการวัด ถ.พ.
 

ความจุ                                                   สภาพของหม้อแบตเตอรี่
 

ต่ำกว่า – 1.200                                     ควรนำแบตเตอรี่อัดไฟใหม่
 

1.200 – 1.220                                      จำนวนไฟในแบตเตอรี่มีน้อยยังใช้การได้
 

1.220 – 1.240                                      แบตเตอรี่มีไฟเต็ม 
 

1.240 – 1.260                                      แบตเตอรี่มีไฟเต็มสภาพสมบูรณ์ 
 

เกินกว่า 1.260                                       ความจุของแบตเตอรี่มากเกินไป 
 

ความถ่วงจำเพาะเปลี่ยนตามอุณหภูมิ (Temperature changes)
 

ความถ่วงจำเพาะของน้ำกรดในน้ำยาอิเลคทรอไลด์นั้น ไม่ได้เปลี่ยนแปลงตามเปอร์เซ็นต์ของกรดอย่างเดียว แต่เปลี่ยนตามอุฯหภูมิด้วย เมื่อของเหลวได้รับความร้อนย่อมขยายตัวมีเนื้อที่บางลง ถ.พ. ก็ลดลง และเมื่อของเหลวเย็นลงย่อมหดตัวมีเนื้อที่แน่นขึ้น ถ.พ. ย่อมเพิ่มขึ้น ฉะนั้นในการวัด ถ.พ. ต้องคำนึงถึงอุณหภูมิด้วย 
 
 
ไฮโดรมิเตอร์บางแบบจะมีเทอร์โมมิเตอร์ไว้สำหรับแก้ ถ.พ. ด้วย การแก้ต้องแก้เข้าหาอุณหภูมิ 80F ซึ่งเป็นอุณหภูมิมาตรฐาน ซึ่งกำหนดโดยสมาคมผู้ผลิตแบตเตอรี่อเมริกัน AABM (Association of American Battery Manufacturers) ความถ่วงจำเพาะของน้ำยาอิเลคทรอไลด์ จะเปลี่ยนไปประมาณ .004 ทุกๆ 10F ซึ่งสูงขึ้นไปจาก 80F จะต้องบวก ถ.พ. ด้วย .004 ต่อทุก 10F ในทางตรงข้ามถ้าอุณหภูมิต่ำกว่า 80F จะต้องลบด้วย .004 ต่อทุกๆ 10F ที่ต่ำลงจาก 80F เพื่อแก้ให้เป็น ถ.พ. ที่ 80F
 

ตัวอย่าง เช่นเมื่ออุณหภูมิ 20F วัด ถ.พ. ของน้ำยาอิเลคทรอไลด์ได้ 1.250 ซึ่งต่ำกว่าอุณหภูมิมาตรฐานถึง 60F ดังนั้นค่าจะเปลี่ยนไปเป็น 1.250 (6+.004) คือ 1.250 - .24 ได้=1.226 ดังนั้นนำไปเทียบกับตารางก็จะได้ค่า ถ.พ. ที่แท้จริง
 

ตัวอย่าง เช่น เมื่ออุณหภูมิ 100F วัด ถ.พ. ของน้ำยาอิเลคทรอไลด์ได้ 1.250 ซึ่งสูงกว่าอุณหภูมิมาตรฐานถึง 20F ดังนั้นค่าจะเปลี่ยนไปเป็น 1.250 + (2 + .004) คือ 1.250 + .008 จะได้ = 1.258 ดังนั้นนำค่า ถ.พ. 1.258 ไปเทียบกับตารางก็จะได้ค่า ถ.พ. ที่แท้จริงและแสดงถึงภาวะของประจุของแบตเตอรี่
 

batteryok-udon.com
สาขาสะพานดำ 15/1 หมู่ 2 สะพานดำ ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
สอบถามข้อมูลโทร : 081-0563888, 042-930588

 
   โรงเรียนเสริมสวย   บริษัทรักษาความปลอดภัย   เว็บสำเร็จรูป   โซล่าเซลล์   อบรมการเจรจาต่อรอง  
เว็บสำเร็จรูป
×